PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt Made in Germany

PlanEye Videoüberwachung

PlanCrypt Made in Germany

1 § Djelokrug i davatelj usluga

Na temelju ovih Općih uvjeta (GTC) između kupca i
Opće službe EU General Services Inh. Borut Planinc kojeg zastupa Borut Planinc
Adresa: Ernst-Alban-Straße 14, 17036 Neubrandenburg
Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
PDV broj: DE294963174, u daljnjem tekstu "dobavljač".

Raspon proizvoda u našoj online trgovini isključivo je za kupce koji su navršili 18 godina.
Naše isporuke, usluge i ponude izrađeni su isključivo na temelju ovih Općih uvjeta. Opći uvjeti vrijede za tvrtke i stoga su važeći za sve buduće poslovne odnose, čak i ako nisu ponovno izričito dogovoreni. Uključivanje općih uvjeta kupca, koje su u suprotnosti s našim općim uvjetima i odredbama, već su ubrojeni u Opće uvjete.
Jezik ugovora isključivo je njemački.
Možete provjeriti trenutne važeće uvjete i odredbe na web adresi https://www.plancrypt.com/en/content/3-GTC.

2 § Ugovoreni objekt

Ovaj ugovor regulira prodaju usluga s jednog ili više područja preuzimanjem preko online trgovine. Zbog detalja o ponudi, pogledajte opis proizvoda na strani ponude.

3 § Zaključivanje ugovora

Ugovor se isključivo zaključuje u elektronskim poslovnim transakcijama putem trgovinskog sustava. Konstituirane ponude predstavljaju neobvezujući poziv narudžbom kupca za podnosenom ponudom, što dobavljač prihvaća.

4.§ Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje prodajom licenčnog ključa.

5§ Cijene

Sve cijene su konačne cijene i uključuju zakonski porez na promet.

6§ Uvjeti plaćanja

Kupac ima sljedeće opcije za plaćanje:
1. Predujam
2. Davatelj platnih usluga (PayPal)
Načini plaćanja koji nisu ponuđeni su odbijeni. Iznos dostavnice mora se prenijeti na navedeni račun. Fakturu dobivate putem e-pošte, koja sadrži sve pojedinosti o prijenosu. Kada se koristi pružatelj usluga platnog prometa, to omogućuje dobavljaču i klijentu da obrade plaćanje među sobom. Davatelj usluga platnog prometa prenosi isplatu kupca agentu davatelja usluga. Daljnje informacije dostupne su na web stranici dotičnog pružatelja usluga platnog prometa. Kupac je dužan platiti ili prenijeti prijavljeni iznos na račun naveden na fakturi u roku od 7 dana od primitka fakture. Plaćanje je dospjelo i plaća se od datuma fakture. Korisnik je u neisplaćenju novčanih obveza samo nakon podsjetnika. Isključeno je pravo kupca na razdoblje zadržavanja, koje se ne temelji na istoj ugovornoj vezi. Isključuje se naknada šteta od kupca, osim ako su nedvojbeno ili pravno utemeljene.

7. § Uvjeti prodaje

Roba će biti poslana odmah nakon potvrđene uplate. Slanje podataka za prijavu odvija se najkasnije nakon jednog dana. Uobičajeno vrijeme isporuke je 1 dan, osim ako nije navedeno drugačije u opisu artikla.

8 § Ugovor o dogovoru

Kupac nema šanse za pristup pohranjenom ugovornom tekstu. Kupac može ispraviti pogreške tijekom postupka naručivanja epoštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

9 § Pravo opoziva

Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez razloga.
Rok otkazivanja je četrnaest dana od datuma.
U slučaju kupoprodajnog ugovora: u kojem ste vi ili treća strana koju odredite, a koji nisu pošiljatelj, imate ili su preuzeli posljednji proizvod. U slučaju ugovora koji se odnosi na nekoliko roba koje je naručitelj naručio pod jednim nalogom i koji se isporučuju odvojeno; koje ste vi ili osoba koja nije pošiljatelj, koju ste naveli vi ili treća osoba, koja nije pošiljatelj, ili ste preuzeli posljednji proizvod. U slučaju ugovora o isporuci proizvoda u više odjeljaka ili komada, u kojima vi ili treća osoba koju odredite, a koji nisu pošiljatelj, imaju ili su imali posljednji ili zadnji komad. U slučaju ugovora o periodičnoj isporuci robe u određenom roku: u kojem ste vi ili treća osoba koju ste nazvali koji nisu pošiljatelji, preuzeli su prvu robu. U slučaju kombinacije nekoliko alternativa, posljednji put je odlučujući.
Da biste iskoristili pravo na opoziv, morate nam poslati jasnu izjavu (npr. Pismo, telefaks ili e-mail) o vašoj odluci o ukidanju ovog Ugovora u Uredu za opće poslove EU, Borut Planinc, Ernst-Alban- Strasse 14, 17036 Neubrandenburg, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
Možete upotrijebiti obrazac za opoziv uzorka, ali to nije potrebno.
(Ako želite opozvati ugovor, ispunite ovaj obrazac i vratite ga)
Na:
Opće službe EU Inh. Borut Planinc
Ernst-Alban-Strasse 14
17036 Neubrandenburg
Faks: +49 395 35 17 06 37
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ja / mi (*) ovime otkazujem ugovor o kupnji sljedeće robe (*) zaključen od strane mene / nas (*) / pružanje sljedeće usluge (*):
_______________________________________________
_______________________________________________

Naručeno ___________________ (*) / primljeno na _______________________ (*)
Naziv potrošača (i) ______________________________________
Adresa potrošača (i) _________________________________
_________________________________
_________________________________
_____ _____________________________________________________
Datum, potpis potrošača (samo u slučaju komunikacije na papiru)

_____________________________________________________________________________________
(*) izbrisati prema potrebi.
Da bi se zadržalo razdoblje opoziva, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka razdoblja opoziva. Posljedice ukidanja: ako opozovete ovaj ugovor, vratit ćemo sve isplate koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim troškova isporuke koji proizlaze iz činjenice da imate drugu vrstu isporuke od onih koje smo mi ponudili vama, odnosno, povoljne standardne isporuke), koji će se vratiti odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka obavijesti o vašem otkazu ovog ugovora. Za takve otplate koristit ćemo isti način plaćanja koji ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako ste se izričito dogovorili drugačije; te naknade za otplatu neće biti naplaćene ni u kojem slučaju. Možemo odbiti povrat prije nego što oporavimo robu ili dok niste dokazali da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije. Morate odmah vratiti robu i u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas obavijestite o ukidanju ovog ugovora, na EU General Services Inh. Borut Planinc, Ernst-Alban-Strasse 14 17036 Neubrandenburg Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Rok će se poštovati, ako vratite robu prije isteka roka od 14 dana. Trošite izravne troškove vraćanja robe. Trebali biste biti odgovorni za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako se taj gubitak vrijednosti može pripisati postupanju koji nije neophodan radi provjere kakvoće, karakteristika i načela rada robe.
Rano ukidanje prava na opoziv
Budući da povratak preuzimanja nije izvediv, kupac se slaže sa kupnjom proizvoda u ovoj trgovini, da je ugovor obvezujući prije isteka razdoblja povlačenja do dostave preuzimanja, te da je pravo povlačenje za kupca isteklo.

10§ Isključenje odgovornosti (Odricanje od odgovornosti)

Zahtjev za naknadu štete od strane kupca isključen je, osim ako nije drugačije navedeno iz nekoliko sljedećih razloga. To vrijedi i za predstavnike agenata i pomoćne agente, ukoliko klijent naplati štetu protiv tih potraživanja. Iznimke su potraživanja za štetu klijenta zbog ozljede za životu, na tijelu, zdravlju ili bitnim ugovornim obvezama koje moraju nužno biti ispunjene za postizanje cilja ugovora. Ovo se također ne primjenjuje na zahtjeve za naknadu štete nakon grube nepažnje ili namjernog kršenja dužnosti od strane dobavljača ili njegovog zakonskog zastupnika ili zastupnika.

11§ Zabrana dodjele i zalog

Zahtjevi ili prava kupca prema dobavljaču ne smiju biti dodijeljeni ili obećani bez njegovog pristanka, osim ako kupac nije pokazao opravdani interes za dodjelu ili zalog.

12 § Jezik, mjesto nadležnosti i izbor zakona

Ugovor je napisan na njemačkom jeziku. Provedba ugovornog odnosa odvija se na njemačkom jeziku. Ugovor primjenjuje samo zakon Savezne Republike Njemačke. Za potrošače ovo vrijedi u onoj mjeri u kojoj to ne ograničava zakonske odredbe države u kojoj kupac ima prebivalište ili stalno boravište. Mjesto nadležnosti je sjedište pružatelja usluga, u slučaju sporova s kupcima koji nisu potrošač, pravne osobe javnog prava ili javnog posebnog sredstva.

13 § Zaštita podataka

U svezi s pokretanjem, zaključivanjem, obradom i „prepakiranjem“ kupoprodajnog ugovora na temelju ovih uvjeta, davatelj prikuplja, pohranjuje i obrađuje podatke. To se provodi u okviru zakonskih odredbi. Dobavljač ne prenosi nikakve osobne podatke klijenta trećim osobama, osim ako je to zakonski obvezan ili je kupac prethodno izričito pristala. Ako se za usluge vezane uz obradu koristi treća strana, u skladu će biti sa odredbama Federalnog zakona o zaštiti podataka. Podaci koje klijent priopćava tijekom narudžbe obrađuju se isključivo za kontakt u okviru ugovora o obradi i samo u svrhu za koju je kupac izvršio podatke. Podaci će biti proslijeđeni samo na brodarsku tvrtku koja prihvaća isporuku robe prema narudžbi. Podaci o plaćanju prosljeđuju se kreditnoj instituciji koja je odgovorna za plaćanje. Sve dok dobavljač ima razdoblja pohrane komercijalne ili fiskalne prirode, pohranjivanje nekih podataka može potrajati i do deset godina. Tijekom posjeta Internet trgovine davatelja usluga, anonimni podaci, koji ne dopuštaju zaključke o osobnim podacima i ne namjeravaju, osobito IP adresa, datum, vrijeme, tip preglednika, operativni sustav i posjećene stranice, bilježe se. Na zahtjev korisnika, osobni podaci bit će izbrisani, ispravljeni ili blokirani u okviru zakonskih odredbi. Moguće su besplatne informacije o svim osobnim podacima kupca. Za pitanja i zahtjeve za brisanjem, ispravljanjem ili blokiranjem osobnih podataka, kao i prikupljanjem, obradom i korištenjem, korisnik može kontaktirati sljedeću adresu:
Opće službe EU Inh. Borut Planinc
Ernst-Alban-Strasse 14
17036 Neubrandenburg
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

14 § Prava korištenja

Softver možete koristiti samo jedna osoba i samo na jednom računalu, bez obzira na stvarni broj originalnih kopija programa. Ako želite koristiti softver za više osoba, potrebna vam je dodatna licenca za svaku dodatnu osobu.
Ne smijete kopirati, prevoditi, obrnuti inženjering, dekompilirati ili ponovno sastaviti proizvod, osim ako takva ograničenja nisu izričito određena primjenjivim zakonom. Ne smijete iznajmiti, posuditi, prenositi ili predati proizvod. Također, ne smije se mijenjati ili umetnuti ga u potpunosti ili djelomično u neki drugi program.

15§ Klauzula o isključivosti

Nepravilnost bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta ne utječe na učinkovitost ostalih odredbi.
PlanEye Videoüberwachung

PlanEye kompatibel mit allen Kameras

PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt Made in Germany

PlanCrypt - We Protect Your Data